Close mobile menu ÎNCHIDERE

Codul de etică și conduită


Descărcați versiunea în limba engleză sau versiunile în alte limbi, de aici: Română Portugheză Mandarină Germană  

Declarația privind obiectivul

Acest cod de etică și conduită stabilește principiile de bază față de care ne angajăm în relațiile cu toate părțile implicate și are, de asemenea, rol de ghid pentru angajații noștri, în respectarea standardelor de etică existente în cod. Consiliul director al Litens Automotive Group („Litens”) a adoptat acest cod de etică și conduită pentru a ne sublinia angajamentul față de o cultură corporativă bazată pe echitate, integritate, onestitate și grijă față de angajați.

Aria de aplicare

Acest cod este valabil la nivel global pentru toți angajații și membrii echipei de management și va fi implementat imediat și pe toate planurile. Nerespectarea prevederilor acestuia duce la luarea de măsuri disciplinare, în funcție de abateri. În cazul unei abateri grave, angajații pot fi concediați din motive justificate. Consultanții, contractorii independenți, agenții și alți reprezentanți ai Litens vor trebui să respecte aceleași standarde etice ca și angajații noștri și vor suporta aceleași consecințe, care pot merge până la rezilierea oricărei relații de consultanță, contractuale, de agenție sau reprezentare încheiate cu noi. Toți angajații trebuie să cunoască acest cod și să respecte principiile și procedurile stabilite și aplicabile angajaților.

Desfășurarea activității cu respectarea prevederilor legale privind integritatea, echitatea și respectul

Credem în respectarea literei și spiritului legilor, regulilor și reglementărilor în vigoare din jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Angajații noștri nu trebuie să se implice în practici comerciale inechitabile sau ilegale ori să încalce legile jurisdicțiilor în care ne desfășurăm activitatea. Credem cu tărie în desfășurarea activității cu integritate, onestitate și echitate, în toate țările în care activăm. Angajații noștri trebuie să respecte și să acționeze în funcție de cultura și obiceiurile din țările în care activăm și de comunitățile și mediul în care de desfășurăm activitatea. Angajații noștri nu vor oferi, direct sau indirect, mită, plăți ilegale sau alte plăți similare și nu vor promite niciun câștig necuvenit, în scopul influențării unui client, furnizor, funcționar public sau oricărei alte persoane și nu vor accepta, direct sau indirect, mită, plăți ilegale sau alte câștiguri necuvenite, care ar putea să-i influențeze sau să pară că-i influențează în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, cu condiția ca orice plăți care sunt permise de legile în vigoare să nu fie interzise de acest cod. Protocolul rezonabil și cadourile sau favorurile de mică valoare ori cele potrivite ocaziilor nu vor fi considerate o încălcare a angajamentului nostru cu privire la relațiile corecte, dacă astfel de cadouri sau de protocol respectă practicile de afaceri, nu au drept scop influențarea unei decizii, respectă legile în vigoare, politicile clienților și nu ne pun pe noi și pe angajații noștri în situații neplăcute, dacă sunt făcute publice. Orice cadou primit, cu o valoare mai mare decât echivalentul a 100 $ canadieni, trebuie raportat imediat, înainte de acceptare, supervizorului direct al angajatului respectiv. Toți angajații trebuie să-și desfășoare activitățile private și personale într-un mod care să nu afecteze interesele de afaceri ale Litens.

Practicile privind angajarea

Ne angajăm să promovăm un mediu în care angajații, în permanență:

  • sunt tratați echitabil,
  • se dezvoltă profesional,
  • sunt apreciați și
  • se simt în siguranță,

respectând în același timp toate standardele legale și păstrându-ne competitivitatea pe piață. Încurajăm toți angajații să-și asume responsabilitatea muncii depuse, să fie flexibili și deschiși, să se bucure de satisfacția muncii depuse și să fie mândri de Litens. Ne angajăm să oferim salarii și avantaje competitive comparabile cu cele de pe piața locală, inclusiv cu cele ale companiilor locale din același domeniu și cu procese asemănătoare, acolo unde este cazul. Respectăm legile și standardele locale din fiecare jurisdicție în care ne desfășurăm activitatea, în ceea ce privește dreptul angajaților noștri la libertate de asociere și negociere colectivă. Ne asigurăm că programul de lucru al angajaților nu îl depășește pe cel stabilit pentru fiecare jurisdicție în care ne desfășurăm activitatea.

Protecția informațiilor personale

De asemenea, ne angajăm să protejăm informațiile personale ale angajaților și altor părți implicate. Aceste informații vor fi colectate, utilizate și dezvăluite numai în scopuri legitime și în vederea administrării relațiilor de muncă, de exemplu, pentru administrarea salariilor și beneficiilor, în scopuri disciplinare sau în alte situații impuse de legile în vigoare. Respectăm toate legile referitoare la confidențialitate și protecția datelor, în vigoare la o anumită dată. Informații suplimentare referitoare la practicile de protecție a datelor angajaților se regăsesc în Manualul angajatului.

Respectarea drepturilor omului

În sfera noastră de influență, susținem și respectăm protecția drepturilor omului recunoscute la nivel internațional și ne asigurăm că nu luăm parte la încălcarea acestora. Asigurăm un mediu de lucru în care nu tolerăm discriminarea, hărțuirea, intimidarea și ostilitatea de orice fel. Adoptăm principiul șanselor egale pentru angajați, indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, dizabilitate, orientare sexuală, naționalitate ori afiliere politică sau de orice alte detalii personale protejate de legile în vigoare. Solicităm furnizorilor/partenerilor noștri să respecte aceleași standarde. Nu vom tolera în sfera noastră de influență nicio formă de muncă forțată sau prestată de persoane minore.

Mediul înconjurător, sănătatea și siguranța

Ne angajăm să colaborăm cu angajații și partenerii noștri de afaceri pentru a crea și menține un mediu de lucru sigur și sănătos, care să îndeplinească sau să depășească standardele și reglementările din domeniu, în toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Ne desfășurăm activitatea într-un mod responsabil față de mediul înconjurător, respectând legile și reglementările în vigoare din toate jurisdicțiile în care activăm, și avem drept obiectiv respectarea sau depășirea cerințelor privind performanțele ecologice, incluse în standardele internaționale ISO 14001. Susținem evitarea materialelor și metodelor care implică riscuri pentru mediu și sănătate, dacă sunt disponibile soluții alternative, și avem în vedere minimizarea impactului operațiunilor noastre asupra mediului în care ne desfășurăm activitatea.

Evitarea conflictelor de interese

Solicităm angajaților noștri să-și onoreze obligațiile privind buna-credință și fidelitatea și să-și îndeplinească atribuțiile într-un mod care să pună interesul companiei mai presus de interesul personal. În plus, solicităm angajaților noștri:

  • să nu se folosească de nicio ocazie de afaceri descoperită ca urmare a poziției pe care o ocupă sau a utilizării informațiilor pe care le deținem,
  • să nu utilizeze poziția pe care o ocupă, bunurile sau informațiile noastre, în vederea obținerii de câștiguri personale,
  • să nu ne concureze și
  • să nu ia nicio măsură care să implice ori să genereze apariția unui conflict de interese.

Utilizarea informațiilor confidențiale

Solicităm angajaților noștri să considere confidențiale toate secretele comerciale și informațiile proprietare referitoare la noi, la clienții și la furnizorii noștri. De asemenea, solicităm angajaților noștri să prevină utilizarea incorectă sau divulgarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale ale altor angajați.

Politicile corporației

Pe lângă politicile corporative la care se face referire în acest cod, avem o varietate de politici, proceduri și instrucțiuni care reglementează diferite aspecte și solicităm angajaților noștri să le respecte.

Responsabilitatea echipei de management și a angajaților

Este responsabilitatea echipelor de management ale Litens Automotive Group să comunice și să aplice conținutul și spiritul acestui document, în cadrul organizațiilor pe care le conduc. Raportarea încălcărilor acestui cod poate fi făcută anonim și confidențial către Consiliul General Litens pentru Parteneriat, în vederea investigării și luării măsurilor corespunzătoare. Rapoartele pot fi întocmite în oricare dintre limbile utilizate în locațiile Litens de pe întregul mapamond. Pe lângă e-mailuri și mesaje telefonice, angajații pot trimite raportul direct prin poștă, la adresa de mai jos.

Consiliul General Litens pentru Grup
Telefon: 905 850-4851
E-mail: actionresponseline@litens.com
Adresă: 730 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ON., CANADA L4L 5T7

Consiliul General Litens pentru Grup nu va dezvălui identitatea persoanelor care raportează conduita necorespunzătoare, dacă acestea nu își dau acordul sau dacă acest lucru nu este obligatoriu prin lege. Persoanele nu vor fi discriminate ca urmare a acțiunilor legale rezultate din aplicarea acestei politici. Acest cod de conduită a fost aprobat și adoptat de Consiliul director, iar modificările sau derogările cad exclusiv în sarcina acestuia. Toate modificările sau derogările trebuie făcute publice.